Taken
"Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; het beperken en bestrijden van rampen". Dit zijn de taken van de brandweer, vastgelegd in de Brandweerwet van 1985. Ook de brandweer van Bergen heeft dus een brede zorgplicht.
Naast het bestrijden van branden, ongevallen en rampen komt de nadruk steeds meer te liggen op het voorkómen en beperken van incidenten. De brandweer houdt zich bezig met een keten van activiteiten die allemaal te maken hebben met veiligheid. Deze activiteiten worden de ‘veiligheidsketen’ genoemd.
De keten bestaat uit een aantal schakels:
pro-actie,
preventie,
preparatie,
repressie,
nazorg,
rampenbestrijding

Pro-aktie

Ver van tevoren nadenken over veiligheid noemen we pro-actie. Wanneer er bijvoorbeeld alleen nog maar plannen gemaakt worden voor een nieuwe woonwijk in onze gemeente, dan denken wij als brandweer al mee over de veiligheid in die wijk. Waar komt de wijk te liggen? Zijn alle plaatsen in de wijk snel door de brandweer te bereiken? Zijn er risicovolle bedrijven in de buurt van de wijk? Stuk voor stuk vragen die je je van tevoren moet stellen. De invulling van een gebied kan namelijk allerlei gevolgen hebben. Hierop anticiperen is waar pro-actie om gaat.

Samen met de afdeling  milieu en planologen brengt de brandweer potentieel risicovolle bedrijven in kaart. Bijvoorbeeld bedrijven waar veel met chemische of brandbare stoffen wordt gewerkt. Voor bedrijven met de grootste risico’s wordt een plan gemaakt om deze risico’s te beperken. Regelmatige controles en voorlichting zijn onderdeel van de aanpak

Preventie
De brandweer streeft er naar om het risico op brand zo klein mogelijk te houden. Wanneer iemand voor een bouwproject een vergunning aanvraagt, gaat de brandweer eerst na of het gebouw brandveilig is. Ze bekijkt of bij de bouw geen brandgevaarlijke stoffen worden gebruikt, of er blusmiddelen aanwezig zijn, goede vluchtwegen, vrije nooduitgang, etcetera. Pas als alles in orde is geeft de brandweer een positief advies. Daarnaast controleert de brandweer ook regelmatig of bestaande gebouwen, zoals horeca, scholen en gemeenschapshuizen brandveilig gebruikt worden. Ook bij evenementen en dergelijke adviseert de brandweer over de brandveiligheid ervan. Kortom; onder preventie verstaan we alle werkzaamheden op het gebied van het voorkomen van brand

Preparatie
Er zorg voor dragen dat het optreden van de brandweer zo goed mogelijk kan plaatsvinden noemen we preparatie. Hoe goed je ook werkt aan preventie, brand en ongelukken zijn niet te voorkomen. Als zich iets voordoet moet de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Wie snel te werk gaat moet goed voorbereid zijn. Ook op dat gebied ligt een belangrijke taak. De brandweer maakt plattegronden van gebouwen en gebieden, zorgt voor voldoende bluswatervoorziening in de vorm van brandkranen, stelt rampenplannen op en zorgt ervoor dat het materieel klaar is voor de inzet. Daarnaast kunnen we ook de opleidingen en oefeningen die brandweermensen volgen beschouwen als voorbereidende werkzaamheden

Repressie
Het daadwerkelijk optreden van de brandweer noemen we repressie. Repressie kan gericht zijn op de bronbestrijding, de effect- en gevolgbestrijding, maar ook op de hulpverlening aan mogelijke slachtoffers. Vaak blust de brandweerman of -vrouw een brand, maar de brandweer doet nog veel meer. Zo bevrijdt ze bij verkeersongevallen beknelde slachtoffers uit autowrakken en beschikt zij over een goed getraind duikteam dat mensen en dieren uit het water redt. De brandweermensen komen echter ook te hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en bieden hulp bij natuurrampen. Alle werkzaamheden tezamen, dus eigenlijk alles tussen een brand blussen en een kat uit de boom halen, noemen we repressie.

Naast de basistaken, brandbestrijding, hulpverlening en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, verzorgen wij de regionale specialistische taken, duiken, bemannen regionaal hulpverleningsvoertuig en de waarschuwings- en verkenningsdienst.

Nazorg
Met de bestrijding van een incident zijn natuurlijk niet alle problemen opgelost. Gedupeerden en brandweermensen hebben ook na de bestrijding van het incident hulp nodig. Deze hulp, die brandweermensen en slachtoffers na afloop van een incident krijgen, noemen we nazorg. Brandweermensen maken dingen mee die je niet zo maar verwerkt. Het is daarom heel belangrijk dat deze mensen na een vervelende ervaring opgevangen worden. De brandweer zorgt zelf voor de opvang van haar medewerkers. Voor de hulp aan slachtoffers van een incident maakt de brandweer gebruik van de Stichting Salvage. Medewerkers van deze stichting stellen gedupeerden gerust, helpen bij het zoeken naar onderdak, proberen verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen en doen een eerste waarneming namens de verzekeringsmaatschappij.


Rampenbestrijding
Bij de rampenbestrijding werken de verschillende diensten, zoals brandweer, politie, GGD en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen nauw samen. Omdat er altijd een kans is - hoe klein dan ook - dat zich een ramp of zwaar ongeval voordoet, is het nodig dat we erbij stilstaan. Fijn is het dan om te weten dat uw gemeente in ieder geval goed is voorbereid op de bestrijding van rampen. Elke gemeente heeft een ambtenaar in dienst die belast is met de voorbereiding op de rampenbestrijding in zijn of haar gemeente.